Uşşak’da Bir Sultan: Pîr Seyyid Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Hazretleri (k.s.a.)

Büyük tasavvuf önderi, gavsul azam, yaşadığı devre ışık tutmuş, Osmanlı sultanlarının hocası, mürşidi olmuş, yüzbinlerce kişiyi irşat ederek yüzlerce halife yetiştirmiş, hâtemen pir ünvanını almış, milyonlarca kişinin önder kabul ederek…

Okumaya devam edin Uşşak’da Bir Sultan: Pîr Seyyid Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Hazretleri (k.s.a.)
Vefâtının 1. Yılında Sıddîk Nâcî Efendi

Mürşid-i Kâmil Sıddık Nâci Eren Uşşâkî (k.s.) Hazretleri, Uşşâkî Tarikatının yetiştirdiği asrın müceddididir. Âlim ve kâmil, ilmin kaynağı, asrın allâmesi, zamanın kutbu, gavs-ı â’zam, şeri’at, tarîkat, hakîkat ve mâ’rifet ilimleri…

Okumaya devam edin Vefâtının 1. Yılında Sıddîk Nâcî Efendi
Kâinatın Yaratılışındaki Hikmet

Cenâb-ı Hakk hiçbir şeye muhtaç olmadığı hâlde kâinatı niçin yaratmıştır? Allah (c.c.) Peygamberimize: “Seni yaratmasaydım kâinatı yaratmazdım” buyurarak kâinatı kimin ve ne için yarattığını bildirmektedir. Yüce Allah (c.c.), zâtının tanınmasını…

Okumaya devam edin Kâinatın Yaratılışındaki Hikmet
Hiç

Nasreddin Hoca’ya sormuşlar: - “Kimsin?”-“Hiç” demiş Hoca, “hiç kimseyim.” Dudak bükülüp önemsenmediğini görünce, sormuş Hoca: -“Sen kimsin?”-“Mutasarrıfım” demiş adam kabara kabara.-“Sonra ne olacaksın?” diye sormuş Nasreddin Hoca.-“Herhalde Vâli olurum” diye…

Okumaya devam edin Hiç
Mehmed Rûhî Uşşâkî (ksa) Hazretleri

Son dönemin önemli mutasavvuflarından olan kutbül ârifin, gavsül vâsilin, îtikad zümresinin mürşidi, sırların kaynağı, üstad Mehmet Rûhî (k.s.a.) Hazretleri Manisa’nın Kula kazasında Rûmî (1321) yılında, bu âleme teşrif buyurmuştur. Halîm…

Okumaya devam edin Mehmed Rûhî Uşşâkî (ksa) Hazretleri
Sıddîk Nâci Eren Efendi Hazretleri İle Bir Söyleşi: Tasavvuf

Muhterem Efendim, tasavvufu hayatımıza nasıl uygulayıp yaşayabiliriz? İlim dörttür. Şeriat, tarîkat, hakîkat, mârifetullah. Şeriatsız tasavvuf olmaz. Şeriat İslâm’ın şartı, bütün İslâm mensubu Müslüman olanların yoludur. Onlar şeriatla amel ederler. Tarîkat,…

Okumaya devam edin Sıddîk Nâci Eren Efendi Hazretleri İle Bir Söyleşi: Tasavvuf
Kur’ân’da Peygamber Efendimiz (s.a.v)

Yüce Allah (c.c.) Kur'ân-ı Kerîm’de Habîbi ve Resûlü Muhammed Mustafa (s.a.v)'i biz kullarına şöyle anlatıyor:Kendisine Kur'ân indirilen, Allah'ın (c.c.) kulu olan [Muhammed (s.a.v)].Önceki ehli kitabın kâfirlere karşı zafer elde etmek…

Okumaya devam edin Kur’ân’da Peygamber Efendimiz (s.a.v)
Salât ve Selâm Sana Mevlâ’nın En Güzel Kulu!

Efendimiz Aleyhisselâm’a acz-ü hicâbımla… Çün ‘Levlâke levlâke lemâ halektü’l-eflâke’ Ziynet-bahş ü sürûr oldu tâ kudûmun bu hâke. Risâletin ‘mütemmim‘dir ‘mekârim-i ahlâk’e, Salât ve selâm sana Mevlâ’nın en güzel kulu.               …

Okumaya devam edin Salât ve Selâm Sana Mevlâ’nın En Güzel Kulu!
Na’at-i Şerif-i Mu’aşşeri Li Âkif-i Bî-Çâre

Zümre-i Peygamberâne pişvâdır sevdiğim - Sultân-ı râh-i Hakk-ı râhnümâdır sevdiğim Vâsıl-ı Hak muharrem sırr-ı Hudâ’dır sevdiğim - Âlemîne hâce-i müşkil küşâdur sevdiğim Sırr-ı Sübhâne’llezî’ye âşinâdır sevdiğim - Evvel ne şeydir,…

Okumaya devam edin Na’at-i Şerif-i Mu’aşşeri Li Âkif-i Bî-Çâre
Hanım Sahâbilerden Hz. Muhammed’e (s.a.v.) Sorular?

Huleyda (r.a.) bir gün Resûlullah’ın yanına giderek: Yâ Resûlullah, ölüler tanışırlar mı diye sordu? Efendimiz  (s.a.v.) : Elin bol olsun, iyi ruh cennette yeşil bir kuştur. Kuşların ağaçların tepelerinde tanıştıkları…

Okumaya devam edin Hanım Sahâbilerden Hz. Muhammed’e (s.a.v.) Sorular?
Sevgili Peygamberimizin İnsanî Yönü ve Eşsiz Ahlâkı

Peygamberlerin gönderilişinin başlıca amacı gönderildikleri toplumları ve bütün insanlığı Allah’ın rızası doğrultusunda zihnî ve amelî yönden değiştirme ve dönüştürmedir. Peygamber ilâhi vahyin hayata yansıtılmasında insanlar için yine insanlar içinden çıkarılan…

Okumaya devam edin Sevgili Peygamberimizin İnsanî Yönü ve Eşsiz Ahlâkı
Dört Halife Sevgili Peygamberimizle (s.a.v.) Nasıl Tanıştılar?

Âlemlere rahmet Efendimiz ve O’nun pâk ehline, ashabına selâm olsun. Efendimizin dîn-i mübîni insanlığa tebliğ ederken en büyük yardımcısı ashâb-ı kirâm olmuştur. Yüce Allah, peygamberimizi ve ashâbını ne güzel tasvir…

Okumaya devam edin Dört Halife Sevgili Peygamberimizle (s.a.v.) Nasıl Tanıştılar?
Hz. Pîr-i Sâni Seyyid Muhammed Cemaleddîn-i Uşşâkî (k.s.a.) ve Savaklar Tekkesi

“Sevdim seni mabuduma canan diye sevdim; Bir ben değil âlem sana hayran diye sevdim” diye başlayan o meşhûr ilâhinin güftekârı olan Hz. Pir, Hazreti Peygamber (S.A.V)’e olan aşkını bu dizelerde…

Okumaya devam edin Hz. Pîr-i Sâni Seyyid Muhammed Cemaleddîn-i Uşşâkî (k.s.a.) ve Savaklar Tekkesi
1. Sayıdan: Bunları Biliyor muydunuz?

Resulullah’ın Medine’den sefere ya da savaşa çıkmak için ayrılacağı vakit yerine gözleri görmeyen sahabe Ümmü Mektum’u vekil bıraktığını, Resulullah’ın dayısının olmadığını, Resulullah’ın Medine’ye İslam’ı öğretmek için gönderdiği sahabenin Mus’ab bin…

Okumaya devam edin 1. Sayıdan: Bunları Biliyor muydunuz?