Mutasavvıflardan O’na (s.a.v.) Şiirler
Mutasavvıflardan O’na (s.a.v.) Şiirler

Bekir Sıdkı Visâlî Hazretleri

‘’Şemâil-i Şerif” kasidesinde:

Ol mübarek gül yanağı rengi pembe ya Cemîl

 Güller aldı rengini ol mübarek yanağından

 Ol mübarek nuru simsiyahtır ken necîm

 Semâdaki yıldızlar gözlerinin nurundan”   diyerek vasfetmiştir.

Mehmet Rûhî Hazretleri

‘’Velîdetün’ Nebî” kasidesinde:

Zâtullah’ın batınından zâhir oldu nefs-i Muhammed bugün

 İlmullah’ın nurundan zâhir oldu nur-i Muhammed bugün

 Sıfatullah’ın sırları cem eyledi hakîkat-ı Muhammed bugün

 Nûn vel-kalemi yesturûn geldi ruh-i âzam Muhammed bugün”   diyerek Peygamberimizin (s.a.v.) doğumunu anlatmıştır.

Abdurrahman Sâmi Niyâzi Hazretleri

‘’Ya Rasûl” şiirinde:

Cümle âlem rahmetin nuru ile olmuş payidar

 Âsitânın, menbâ-ı lutf-i himâyet ya Rasûl

 İtimadım Rahmeten-lil ‘âlemin şânınadır

Yok benim halimde ümmîd-i selâmet yâ Rasûl”   diye söylemiş.

Tâlib-i İrşâdî Hazretleri ise;

Hamdülillah ümmetinim yâ Muhammed Mustafa

 Şükri lillah dervişinim yâ Aliyye’l Murtazâ

 Kıl şefâat rûz-ı mahşer men fakîre ey şefî,

 İhtiyacım lütf-ı ihsanın iderim çok recâ”   diyerek ricasını aktarmıştır.

Hüseyin Vassaf Hazretleri ise;

Vücudun âleme Hak’tan atâdır yâ Resûlallah

 Ne dense şân-ı pâkine sezâdır yâ Resûlallah”   demiştir.

Hüseyin Hüsnü Aziz Hazretleri ise;

Ahmed-i Mahmud-ı Muhammed Mustafa’sın yâ Resûl

 Hamîd-i Hamdi Muvahhid müctebâsın yâ Resûl

 Rahmeten ili âleminsin ey şefâat masdarı

 Vâcid-i Mâcid-i mümecced pür safâsın yâ Resûl”   diyerek anlatmıştır O’na (s.a.v.) olan sevgisini.

III. Murad Hân ise;

Ya Habiballah ayırmagıl cemâlünden beni

 Yâ Resûlallah ayırmagıl cemâlünden beni

 Yâ şefîül-müznibin-ü yâ delilel âcizîn

 Yâ Resûlallah ayırmagıl cemâlünden beni, beni yanından ayırma”   diyerek O Resûl’ün (s.a.v.) yakınında olmayı arzu etmiştir.

Câhidî Hazretleri ise;

Ey Habîballah Muhammed mazharullahsın

 Kim ki sana ümmet oldu zâta doğru râhsın

 Hakk sana kıldı kemâl ile tecelli cümleden

 Âlem-i gayb u şehâdet sırrına âgâhsın

 Sendedir levh ile kalem, kalbin arşullah’tır.

Abalı Hüsâmeddin Hazretleri;

Salli a’lâ şâh-u serîr-i safâ

 Salli a’lâ mâh-u münîr ihtida

 Salli a’lâ kâşifu sırrı hel etâ

 Salli a’lâ server-i külli enbiyâ

 Salli a’lâ rehber-i evliya

Salahaddin-i Uşşâki (1705-1782) Hazretleri

Gönül fikr-i hayâlinle sabahlar yâ Resûlallah

 Olur şem-i cemâlinle sabahlar yâ Resûlallah

Kuloğlu Süleyman (1610/1689) Hazretleri;

Gözüm nuru Fahr-i cihân

 Yetiş yâ Muhammed yetiş

 Âleme gün gibi doğan

 Yetiş yâ Muhammed yetiş

 

İslâm’a hizmet amacıyla hazırlanan Aşıkane Dergisi, iman ve tasavvuf bilgilerini aşkla kaleme alan, Uşşaki Vakfı tarafından yayımlanan bir Uşşaki Vakfı Kültür eseridir. Aşıkane Dergisi’nde yayımlanan yazıların telif hakkı yine Aşıkane Dergisi’ne aittir. Derginin imtiyaz sahibi, Uşşaki Vakfı’dır. Bakınız: www.ussaki.com,www.ussaki.org.tr