Hz. Pîr-i Sâni Seyyid Muhammed Cemaleddîn-i Uşşâkî (k.s.a.) ve Savaklar Tekkesi
Hz. Pîr-i Sâni Seyyid Muhammed Cemaleddîn-i Uşşâkî (k.s.a.) ve Savaklar Tekkesi

“Sevdim seni mabuduma canan diye sevdim;

Bir ben değil âlem sana hayran diye sevdim” diye başlayan o meşhûr ilâhinin güftekârı olan Hz. Pir, Hazreti Peygamber (S.A.V)’e olan aşkını bu dizelerde ne de güzel ifâde etmiştir.

Cemaleddîn Uşşâkî Hazretleri Edirnelidir ve mürşîdi Hamdi Bağdâdî Hazretleridir. (Edirne’de medfûndur) Mürşidinin vefatından bir müddet sonra mânevi işaretle Hz. Sezaî Efendimizin irfan dairesine dâhil olmuşlardır. Hz. Sezaî’nin vefatından yaklaşık dört yıl sonra işaret-i mânevi üzerine İstanbul’a hicret etmiş ve Edirnekapı’da Hırâmî Ahmed Paşa Zâviyesi (Savaklar Tekkesi)’ne post sermişlerdir. Hz. Cemaleddîn yok olmaya yüz tutan Tarîk-i Âliyye-i Uşşâkî’yi ihyâ eylemiş ve usûl esmâlarına furuât-ı hamse adında beş esmâ daha ilâve etmişlerdir. Bu esmâlar; “Yâ Fettah, Ya Vahid, Ya Samed, Ya Allah” İsm-i Şerîfleridir. Hz. Pir’in Ser-halifesi ve damadı Abdullah Salahaddîn-i Uşşâkî’dir. Hz. Pir ahirete intikal etmeden evvel makamlarına Salahaddîn Uşşakî (K.A.S)’yi bırakarak 1751 senesinde vefat eylemişlerdir. Vefatından sonra dergâhın kıble yönündeki türbeye defnedilmiştir. Bu türbe Edirnekapı Savaklar Camii avlusundadır.

 

“Dediler cümle müştâkı bu târih-i hak-intâkı

Cemaleddîn-i Uşşâkî ide lâhutu valla-ca”

                                          Müstakîm-zade

 

Türbe-i şerîflerinin penceresinin üstündeki levhadan;

“El-hazer mürde kıyas itmeyin Ehlullah’ı

Reşk ider anların emvâtına ruh ihyâ

 

İşte ez cümle biri Hüsn-i Cemâl-i uşşâk

Feyz alır bunca muhibbânı yüzünden hâlâ”

 

Savaklar Tekkesinde Uşşâkî, Nakşibendî ve Mevlevî âyinleri icrâ olunmuştur.

Hz. Pir Efendimizin ve diğer Pîrân Efendilerimizin himmet-i âlîlerinin üzerimize olması niyâzıyla…

Cümle canlara Aşk olsun…

Enes YILDIRIM

 

İslâm’a hizmet amacıyla hazırlanan Aşıkane Dergisi, iman ve tasavvuf bilgilerini aşkla kaleme alan, Uşşaki Vakfı tarafından yayımlanan bir Uşşaki Vakfı Kültür eseridir. Aşıkane Dergisi’nde yayımlanan yazıların telif hakkı yine Aşıkane Dergisi’ne aittir. Derginin imtiyaz sahibi, Uşşaki Vakfı’dır. Bakınız: www.ussaki.com,www.ussaki.org.tr