Hür tefekkürün kaleleri Sirkeci Garı’nda

Tarihi Sirkeci Garı bugünlerde fikir ve kültür hayatımızın temelini oluşturan dergileri ağırlıyor.

17 Mayıs 2015 Pazar, 11:43
Başlıksız-1

SA­Lİ­HA SUL­TAN

Türkiye Dergi Editörleri ve Yayın Yönetmenleri Birliği (TÜRDEB) tarafından düzenlenen “6. Türkiye Dergi Fuarı” 17 Mayıs gecesine kadar dergi okuyucularını bekliyor.

Ede­bi­yat ve dü­şün­ce dün­ya­mı­zın ka­lem sa­hip­le­riy­le ne va­kit bir soh­be­te gi­riş­sek, söz dö­ner do­la­şır mu­hak­kak bir şe­kil­de der­gi­le­ri­mi­ze ge­lir. Ki­mi, ken­di genç­li­ğin­de­ki der­gi­ler­den dem vu­rup ko­nu­ya da­ir dü­şün­ce­si­ni “der­gi­ci­lik ölü­yo­r” söz­le­riy­le bi­ti­rir­ken; ki­mi de gör­dü­ğü ye­ni bir der­gi­den ha­re­ket­le, vak­ti za­ma­nın­da çı­kan fa­kat bu­gün or­ta­da gö­rün­me­yen der­gi­ler­den bah­set­tik­ten son­ra “u­zun so­luk­lu ol­sa ba­ri­” di­ye­rek içi­mi­ze o der­gi­nin te­ker­rür ede­cek ma­kûs ta­li­hi­ne da­ir tra­jik bir yar­gı dü­şü­rür.

Sir­ke­ci Ga­rı­’n­da bu yıl al­tın­cı­sı dü­zen­le­nen Der­gi Fu­arı’­na doğ­ru gi­der­ken ak­lı­mın bir kö­şe­si din­le­di­ğim bu mu­hab­bet­ler­le do­luy­du. Mar­ma­ra­y’­dan inip, Sir­ke­ci Ga­rı­’n­dan ye­ni­den yer­yü­zü­ne çık­tı­ğım­da önü­me se­ri­len Der­gi Fua­rı ve stand­lar ara­sı ko­şuş­tu­ran in­san­lar­da ilk ba­kış­ta gör­dü­ğüm mu­az­zam coş­ku bir an­da ak­lım­dan si­li­ver­di bü­tün bu dü­şün­ce­le­ri.

Ede­bi­yat, dü­şün­ce ve kül­tür ey­lem­le­ri dün­ya­ya da­ir bir der­di olan in­san için sı­ğı­nı­la­cak ve gü­cü­nü to­par­la­ya­cak bir ka­le ise; der­gi­le­ri­miz o ka­le­nin üze­rin­de yük­sel­di­ği en kuv­vet­li te­mel. Bu­gün ha­la taş­ra­dan mer­ke­ze doğ­ru sa­bır­la atıl­ma­ya de­vam eden bu te­mel, der­gi­ci­li­ğin bir sa­de­ce bir mes­lek de­ğil; ha­ki­ki bir aşk işi ol­du­ğu­nun gös­ter­ge­si.

17 Ma­yıs Pa­zar ge­ce­si­ne ka­dar Sir­ke­ci Ga­rı­’n­da de­vam ede­cek olan Der­gi Fu­arı’­na bu haf­ta so­nu yo­lu­nu­zu dü­şü­rün, mu­hak­kak zi­ya­ret edin. Der­gi stant­la­rı ara­sın­da ge­zi­nir­ken kar­şı­la­şa­ca­ğı­nız ya­zar­lar, dost yüz­ler, ede­bi mu­hab­bet­ler ve mer­ke­zin­den taş­ra­sı­na he­ye­can­la önü­nü­ze se­ri­len der­gi­ler si­ze yer­yü­zün­de aşk ile ya­pı­lan her şe­yin ölüm­süz ol­du­ğu his­si­ni ya­şa­ta­ca­k…

Ba­kın, gi­den­ler ve ora­da olan­lar ne di­yor­lar?..
Şa­kir Kur­tul­muş (Ye­di İk­lim Der­gi­si) Ye­ni oku­yu­cuy­la bu­lu­şu­yo­ruz

Der­gi Fua­rı, der­gi­le­rin ken­di­le­ri­ni oku­yu­cu­ya da­ha ya­kın sun­ma im­kâ­nı ver­di­ği için çok önem­li. Bü­tün der­gi­ler­le bir ara­da bu­lun­mak da biz­ler için ar­tı bir im­kân olu­yor. Di­ğer der­gi­le­ri çı­ka­ran ar­ka­daş­lar­la gö­rüş­me, on­la­ra ulaş­ma fır­sa­tı­mız olu­yor. Fu­ar ve­si­le­siy­le da­ha çok oku­yu­cu­muz­la yüz yü­ze ge­li­yo­ruz. Fua­ra ge­len ve bir der­gi­yi ilk de­fa bu­ra­da gö­ren, ta­kip eden, so­ruş­tu­ran ve al­ma­ya baş­la­yan ye­ni oku­yu­cuy­la bu­ra­da bu­luş­mak da çok gü­zel olu­yor. Bu kıs­mı­nı çok önem­si­yo­ruz. Fua­rın ama­cı bel­ki de bu an­lam­da der­gi­le­ri ye­ni oku­yu­cuy­la bu­luş­mak. Der­gi Fu­arı’­nın der­gi­le­ri­miz için için böy­le önem­li bir kat­kı­sı da olu­yor.

Mus­ta­fa Ne­zi­hi Pe­sen (Ya­zar)
Der­gi­le­ri­ne sa­hip çık ey Müs­lü­man!

Bu yıl Der­gi Fua­rı’nın 6.sı ya­pı­lı­yor. Özel­lik­le son üçün­den çok bü­yük ke­yif al­dı­ğı­mı söy­le­me­li­yim. Me­se­la bu yıl ilk gü­nü­nün öğ­le­den son­ra­sın­da Sir­ke­ci Tren Ga­rı’na gel­dim. Bak­tım sağ­da şa­ir Mür­sel Sön­mez ağa­bey. Se­lam ver­dim, mu­sa­fa­ha­laş­tık. Ye­di İk­lim der­gi­sin­den Müs­ta­kim Hak­sal abi, öy­kü­cü Ce­mal Şa­kar abi, şa­ir Bün­ya­min K., şa­ir Za­fer Acar, ilk ki­ta­bı Bir­nok­ta’dan çı­kan şa­ir Mah­mut Fey­zi, şa­ir Ali­ye Akan, şa­ir Ay­kut Na­sip Kal­kan, Caf­caf, Bir­nok­ta ve Dün­ya­bi­zim.com’un ya­zar­la­rın­dan Ah­met Öz­türk, baş­ka isim­ler ve öğ­ren­ci­ler sü­rek­li çay­lar içi­lip mu­hab­be­tin ko­yu­laş­tı­ğı bu hal­ka­ya ka­tıl­dı­lar. İş­te der­gi fua­rın­da bu­nun gi­bi ni­ce be­re­ket­li soh­bet­ler olu­yor her yıl. Göz­le­ri, ku­lak­la­rı ve gön­lü açık tut­mak la­zım.

İlk gün elim­den gel­di­ğin­ce sü­rat­li bir şe­kil­de bü­tün der­gi stand­la­rı­na göz gez­di­re­rek, ba­zı­la­rı­na uğ­ra­yıp se­lam ve­re­rek ve hat­ta ba­zı­la­rın­dan der­gi ala­rak tu­ru­mu ta­mam­la­dım. Bi­raz Pos­töy­kü’de otur­duk Ce­mal Şa­kar bey­le. Da­ha son­ra sa­tın al­dı­ğım der­gi­ler­le Fay­rap stan­dı­na geç­tim. Ora­da şa­ir Ha­kan Ars­lan­ben­zer, şa­ir Dur­sun Gök­su ve Fay­rap’ta iyi öy­kü­le­ri ya­yın­la­nan Yah­ya Ars­lan’la fua­rın ka­pa­nış sa­ati­ne ka­dar sü­ren bir bek­le­yiş… Ama dai­ma ta­ze ko­nu­la­rın açıl­dı­ğı soh­bet­ler­le sü­ren bir ka­pa­nış vak­ti­ni bek­le­yiş. Ve­rim­li, ke­yif­li, mu­hab­bet do­lu…
Üçün­cü gün ise hem Pos­töy­kü’nün hem Caf­caf’ın söy­le­şi­le­ri­ne ka­tıl­dım. Ya­ni fu­ar çok ha­re­ket­li ve ta­nış ol­mak, mu­hab­bet et­mek için ni­ce fır­sat­lar su­nan bir va­sat/or­tam. Ay­rı­ca ben iki ta­ne de Arap­ça der­gi­le­rin ve eser­le­rin ol­du­ğu stan­da da şöy­le ha­fif­ten göz gez­dir­dim. İn­şal­lah ge­le­cek se­ne pek çok Müs­lü­man ül­ke­den der­gi­le­rin ka­tı­lı­mıy­la fu­ar da­ha zen­gin­lik ve çe­şit­li­lik ka­zan­mış olur. TÜR­DEB bu­nun için gay­ret sar­fe­di­yor. En az bir ke­re gi­dip o he­ye­ca­na ve gay­re­te şa­hit ol­mak ve ka­tıl­mak ge­re­ki­yor. Der­gi­le­ri­ne sa­hip çık ey Müs­lü­man!

Mu­rat Ko­pa­ran (Yıl­kı Der­gi­si GYY)
Kar­şı cep­he de bu fua­rı gör­me­li

Bu yıl dü­zen­le­nen fua­ra yak­la­şık 150 der­gi­nin ka­tıl­ma­sı ede­bi­yat adı­na gü­zel bir ha­di­se. Der­gi­le­rin ço­ğun­lu­ğu genç­ler­den olu­şu­yor. Bel­li baş­lı mer­kez der­gi­le­rin ka­tı­lı­mı da, sü­rük­le­me­si de der­gi fua­rı gi­bi bir ak­ti­vi­te için gü­zel. Yıl­kı ola­rak üçün­cü ka­tı­lı­şı­mız. İle­ri­ki gün­ler­de bel­li baş­lı ede­bi­yat fa­ali­yet­le­ri için ön ayak olur, gü­zel olur. Kar­şı cep­he de­di­ği­miz, sol­cu der­gi­ler fu­ar­da ek­sik. On­la­rın da bu­ra­da ol­ma­sı bir renk ka­tar. Bi­zi yok sa­yı­yor­lar. Ede­bi­yat on­la­rın te­ke­lin­de gi­bi bir gö­rüş­le­ri var. Tür­ki­ye­’de eğer bir kül­tü­rel ik­ti­dar var­sa bu da on­la­rın elin­dey­miş gi­bi lan­se edi­yor, çe­şit­li ku­rum­lar­la is­pat et­me­ye ça­lı­şı­yor­lar. Fa­kat bu der­gi fu­arı­nın bu şe­kil­de dü­zen­len­me­si on­la­rın bu gö­rüş­le­ri­ni yı­kı­yor. Çün­kü ede­bi­yat­ta da der­gi­ci­lik­te de on­lar­dan da­ha ak­ti­fiz. Fa­kat bu­ra­da hiç yok­lar. Biz on­la­rı yok say­mı­yo­ruz, ka­tı­lıp bu or­ta­mı gör­sün­ler is­te­rim.

 

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir