Bu fuar dünyada tek

Dergicilik bitti, bitiyor tartışmaları devam ededursun; dünyanın tek dergi fuarı Türkiye Dergi Fuarı her yıl büyümeye devam ediyor. 150’yi aşkın dergi 12-17 Mayıs tarihleri arasında tarihî Sirkeci Garı’nda gerçekleşecek 6. Türkiye Dergi Fuarı’nda okurlarıyla buluşuyor!

10 Mayıs 2015 Pazar, 11:47
Başlıksız-1

Dün­ya­da tek!

Tür­ki­ye Der­gi Edi­tör­le­ri ve Ya­yın Yö­net­men­le­ri Bir­li­ği (TÜR­DEB) ta­ra­fın­dan 6.sı dü­zen­le­ne­cek olan Tür­ki­ye Der­gi Fua­rı; Caf­caf, İti­bar, Fay­rap, He­ce, Post Öy­kü, Ye­di İk­lim, İs­la­mi Ha­yat, Sey­yi­de, Film Ara­sı gi­bi on­lar­ca yer­li der­gi­nin ya­nı sı­ra; Fi­lis­tin, Bos­na, Ara­bis­tan, Yu­na­nis­tan, Ma­ke­don­ya, İran, Ce­za­yir, Tu­nus gi­bi ül­ke­ler­den de der­gi­le­ri oku­yu­cu­lar­la bu­luş­tu­ra­cak. 12 Ma­yıs Sa­lı gü­nü sa­at 13.00’da açı­lı­şı ya­pı­la­cak olan fu­ar­da bu yıl ta­ri­hî Sir­ke­ci Ga­rı­’nın Ya­zar Bek­le­me Sa­lo­nu­’na dö­nüş­tü­rü­len bek­le­me sa­lo­nun­da; şi­ir, öy­kü, ro­man, de­ne­me, dü­şün­ce ve mi­zah ya­zar­la­rı okur­la­rıy­la bu­lu­şa­cak­lar, soh­bet­ler ede­cek­ler. Mü­zik din­le­ti­le­ri ve söy­le­şi­le­rin ya­nı sı­ra, fua­rı zi­ya­ret eden­le­ri bir­çok sür­priz he­di­ye­ler de bek­li­yor. Ço­cuk der­gi­le­rin­den genç­lik der­gi­le­ri­ne, gün­cel der­gi­ler­den ede­bi­yat der­gi­le­ri­ne, fo­toğ­raf der­gi­le­rin­den ta­rih der­gi­le­ri­ne, aka­de­mik der­gi­ler­den mi­zah der­gi­le­ri­ne, Os­man­lı­ca der­gi­ler­den Arap­ça-İn­gi­liz­ce-Boş­nak­ça der­gi­le­re çe­şit çe­şit der­gi­le­rin es­ki, ye­ni sa­yı­la­rıy­la yer ala­ca­ğı Tür­ki­ye Der­gi Fu­arı’­nın ka­pı­la­rı beş gün bo­yun­ca 09:30-21:00 ara­sı ede­bi­ya­tı, kül­tü­rü ve hik­me­ti ıs­rar­la der­gi­le­rin say­fa­la­rın­dan oku­yan her­ke­se açık.

 

 

2015-turdeb-6.-fuar-afis

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir